Porin lääkäritalo

Lähtötilanne:

Satakunnan suurimman yksityisen terveyspalvelualan toimijan työterveyshuolto on etulinjassa kehittämässä sekä työyhteisöjen että työntekijöiden toimintakykyä. Muuttuva työelämä asettaa haasteita myös työterveyshuollon palveluille. Perinteiset keinot, kuten terveystarkastukset, vaativat päivitystä, ja osittain niiden tilalle tarvitaan myös uusia tapoja toimia.

Ratkaisumme:

Olimme jo aiemmin käyttäneet Activity Stonesin tuotteita ja tunsimme yrityksen toimintatavat entuudestaan. Näin ollen otimme työikäisen hyvinvointikartan mielellämme käyttöön. Verkkopohjainen työväline on oiva työväline työterveyshuollossa. 

Kokemuksemme:

Työikäisen hyvinvointikartta on työväline työntekijälle itselleen, työterveyshoitajille, henkilöstöhallinnolle sekä organisaation ylimmälle johdolle. Sen sisältöalueet kattavat laajasti yksilön hyvinvointiin liittyvät asiat: muun muassa uni, ravitsemus, fyysinen aktiivisuus, elämänhallinta, työstä palautuminen.

Työikäisen hyvinvointikartta toimii erittäin hyvin työterveyshuollon apuna sen selvittäessä yrityksen työntekijöistä akuutin puuttumisen tarpeessa olevat, riskiin luisumassa olevat ja ne, jotka tarvitsevat uskonvahvistusta toimiakseen edelleen tavalla, joka pitää heidät jatkossakin hyvinvoivina. Kartoituksen jälkeen raportointi yritysjohdolle on helppoa ja selkeää. Raportoinnin avulla yritysjohto saa kattavan kokonaiskuvan henkilöstönsä ja työyhteisön tilanteesta. Saatujen tulosten ja niiden analysoinnin jälkeen työterveyshuolto pystyy yhdessä yrityksen kanssa suunnittelemaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet ja olemaan niiden toteuttamisessa apuna.